Salmo 《Storytelling》(2)

萨尔蒙:法国著名文论家;法国《解放报》和《新观察家》周刊书评主笔;曾任法国国家科研中心研究员及昆德拉的助手;国际作家议会主要发起人。


关键词: 法国 书评

主持人:梁文道

时长:0:08:14 年代:2010年